Obchodné podmienky

RÝCHLY SPRIEVODCA OBCHODNÝMI PODMIENKAMI

1. Všeobecné ustanovenie:

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.emozzione.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prodávajúceho a kupujúceho.

Názov: Peter Záhora - Emozzione
Sídlo: Cesta na Vlkolínec 902/10, Ružomberok 034 01
IČO: 41903919
DIČ: SK 1044519707
Telefón: + 421 905 666 020
Email: info@emozzione.sk
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s.
Číslo účtu: 2626707963/1100
Číslo účtu v tvare IBAN: SK79 1100 0000 0026 2670 7963
Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 041/ 7632 130
fax č.: 041/ 7632 139
e-mail: za@soi.sk

2. Objednávka tovaru:

Vyberte si tovar, vložte do košíka, vypíšte kontaktné údaje a odošlite objednávku (tlačidlom Dokončiť objednávku). Dostanete potvrdzovací e-mail s rozpisom objednaného tovaru, termínom odoslania a spôsobom platby. Tovar Vám odošleme. Preberiete zásielku a skontrolujete či je všetko v poriadku. V prípade reklamácií nás kontaktujte. 

a) Nenašli ste žiadaný výrobok? Alebo sa nedá objednať? Napíšte nám na adresu info@emozzione.sk správu s výrobkami ktoré chcete objednať a kontaktnými informáciami. Rovnako môžete zatelefonovať na telefónne číslo 0905 666 020.

b) Nedostanete potvrdzovací e-mail k objednávke? Skontrolujte prosím Vašu emailovú schránku ako SPAM (nevyžiadaná pošta). Ak ste nedostali potvrdzovací e-mail, neváhajte nás kontaktovať.

c) Nedostali ste zásielku? Ak Vám ani po štyroch dňoch po obdržaní informácie o zaslaní tovaru nedôjde zásielka, kontaktujte nás telefonicky 0905 666 020, či emailom na info@emozzione.sk

3. Odstúpenie od zmluvy:

Tovar môžete vrátiť bez udania dôvodu do 14 pracovných dní od prevzatia zásielky. Nemusíte vypisovať žiadne zbytočné formuláre, či dokumenty. Informujte nás o tom emailom na info@emozzione.sk

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

4. Dodacie podmienky:

Výška poplatkov za doručenie objednaného tovaru:

- Pri objednávke do 49 € je poštovné 3,99 €
 
- Pri objednávke nad 49 € je poštovné 0,00 €
 
- Hmotnosť balíka je omedzená do 30 kg.
 

Po dodaní tovar skontrolujte a o prípadných nedostatkoch nás obratom informujte. Oznámenie o nedostatkoch posielajte e-mailom  na info@emozzione.sk, alebo telefonujte na číslo 0905 666 020. O postupe vybavenia reklamácie Vás budeme informovať najneskôr do troch pracovných dní od obdržania Vášho oznámenia.

Ak je zásielka viditeľne poškodená, tak ju neprevezmite a okamžite nás kontaktujte: 0905 666 020. Súčasne spíšte škodový zápis s kuriérom. 

5. Možnosti platby:

Všetky ceny na www.emozzione.sk sú vrátane 20% dane z pridanej hodnoty (DPH). V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné. 

Máte niekoľko možností platby za Vami objednaný tovar.

a) HOTOVOSŤOU U KURIÉRA - tento spôsob zvolíte vtedy, keď chcete tovar zaplatiť až pri samotnom prevzatí hotovosťou.

b) BANKOVÝM PREVODOM - po obdržaní potvrdenia objednávky na Váš email zaplatíte za tovar vopred na uvedený bankový účet, resp. jednoducho pomocou nasnímania QR kódu.

c) PLATBA KARTOU U KURIÉRA - tento spôsob zvolíte vtedy, keď chcete tovar zaplatiť až pri samotnom prevzatí kartou.

d) ONLINE PLATBA KARTOU – okamžitá a jednoduchá platba cez platobnú bránu GoPay pre bankové karty Visa a Mastercard.

e) ONLINE BANKOVÝ PREVOD – okamžitá a jednoduchá platba cez platobnú bránu Vami vybranej banky.

f) INÉ MOŽNOSTI - platba pomocou GoPay peňaženky, Bitcoinu, GooglePay, SMS platba.

 

6. Termíny a dodacie termíny:

Akonáhle obdržíme Vašu objednávku, zašleme Vám potvrzenie o jej prijatí. Zistíme, či Vami objednaný tovar máme na sklade. O presnom čase dodania vášho tovaru vás budeme vopred informovať.

7. Atypické rozmery výrobkov:

Atypické výrobky sa dajú objednať iba elektronicky len za nasledovných podmienok:

a) objednávku odošlete na email: info@emozzione.sk
b) pošleme Vám cenovú ponuku
b) platba za tovar: PLATBA PREDOM na bankový účet, podľa nami uvedených platobných údajov
c) dodacia lehota pre dodanie atypického výrobku môže byť: 2 - 4 týždne 

8. Reklamačný poriadok:

Zákazník je povinný dodaný tovar skontrolovať a o prípadných nedostatkoch bezodkladne informovať predávajúceho. Oznámenie o nedostatkoch posielajte e-mailom na info@emozzione.sk, alebo telefonujte 0905 666 020. O postupe vybavenia reklamácie Vás budeme informovať najneskôr do troch pracovných dní od obdržania Vášho oznámenia.

 

Tovar zasielajte na adresu: Emozzione, Cesta na Vlkolínec 902/10, 034 01 Ružomberok

- - - - - - - - - - - - - - - - 

KTO RÁD ČÍTA, TU JE TO PODROBNE.

 
1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
 
1.1. Prevádzkovateľ
 
 • Internetový obchod na adrese https://www.emozzione.sk (ďalej len „internetový obchod“) je prevádzkovaný spoločnosťou spoločnosťou Peter Záhora – Emozzione, so sídlom Cesta na Vlkolínec 902/10, 034 01 Ružomberok, IČO: 41903919, DIČ: 1044519707 (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „predávajúci“), bankové spojenie: Tatrabanka, a.s., IBAN: SK79 1100 0000 0026 2670 7963, číslo účtu: 2626707963/1100. Ďalšie údaje na predávajúceho dôležité pre kontakt spotrebiteľa s predávajúcim sú nasledovné:
  tel. č.: +421 905 666 020
 
1.2. Kupujúci
 
 • 1.2.1. Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila s predávajúcim zmluvu na diaľku prostredníctvom internetového obchodu na adrese https://www.emozzione.sk (ďalej len „kupujúci“).
 • 1.2.2. Spotrebiteľom je kupujúci - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „spotrebiteľ“).
 • 1.2.3. Podnikateľom je kupujúci - osoba, ktorá nie je spotrebiteľom. Za podnikateľa sa považuje taktiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa (ďalej len „podnikateľ“).

 

1.3. Obchodné podmienky

 • 1.3.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu (ďalej len „kúpna zmluva“).
 • 1.3.2. Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Pokiaľ nie je v kúpnej zmluve alebo v jej prílohách výslovne uvedené odchylné dojednania alebo platnosť niektorých ustanovení týchto obchodných podmienok nie je kúpnou zmluvou alebo iným výslovným dojednaním medzi prevádzkovateľom a kupujúcim vylúčená alebo inak modifikovaná, platia v ostatnom pre vzájomné vzťahy zmluvných strán tieto obchodné podmienky.
 • 1.3.3. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku“), všetko v znení neskorších právnych predpisov.
 • 1.3.4. Právne vzťahy predávajúceho s podnikateľom vyslovene neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov.
 • 1.3.5. Súčasťou týchto obchodných podmienok je aj reklamačný poriadok predávajúceho (ďalej len „Reklamačný poriadok“) vydaný v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku, ktorým predávajúci informuje spotrebiteľov o podmienkach a spôsobe reklamácie, o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácii, sťažností a podnetov spotrebiteľov vrátane informácie o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv týkajúcich sa tovaru zakúpeného v internetovom obchode.
 • 1.3.6. Predávajúci v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku informuje spotrebiteľa, že sa nezaviazal dodržiavať žiadny kódex správania.

 

2. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY
 
2.1. Ponuka tovaru
 
 • Ponukou tovaru sa rozumie vybraný tovar ponúkaný prostredníctvom katalógu na stránkach internetového obchodu, kde predávajúci oznamuje spotrebiteľovi pred uzavretím kúpnej zmluvy resp. pred odoslaním objednávky jasným a zrozumiteľným spôsobom hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby ako aj ďalšie zákonom vyžadované skutočnosti v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie.

 

2.2. Objednávka

 • 2.2.1. Objednávku môže kupujúci vytvoriť pomocou formulára na stránkach internetového obchodu. Pri vytvorení objednávky pomocou formulára kupujúci vyberie tovar, o ktorý má záujem, zvolí požadované množstvo, spôsob dopravy (pozri čl. 2.4.1.) a spôsob platby (pozri čl. 2.5.1.), pričom spotrebiteľ odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „objednávka“.
 • 2.2.2. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu. Kupujúci, podnikateľ zároveň berie na vedomie, že odoslaním objednávky v celom rozsahu súhlasí s týmito obchodnými podmienkami predávajúceho.
 
2.3. Uzavretie kúpnej zmluvy
 
 • 2.3.1. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom vzniká doručením objednávky tovaru s povinnosťou platby zo strany spotrebiteľa predávajúcemu. Predávajúci potvrdí prijatie objednávky správou na elektronickú adresu spotrebiteľa.
 • 2.3.2. Zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a podnikateľom vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorú prevádzkovateľ pošle podnikateľovi na elektronickú adresu uvedenú podnikateľom pri vytvorení objednávky.
 • 2.3.3. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (napr. náklady na internetové pripojenie alebo náklady na telefonickú komunikáciu) si hradí kupujúci sám.
 
2.4. Spôsob dopravy
 
 • 2.4.1. Ak nie je v kúpnej zmluve uvedené inak, spôsob dodania tovaru určuje predávajúci. V prípade, že je spôsob dopravy objednaného tovaru dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, kupujúci znáša v prípade odstúpenia od zmluvy v zákonnej 14 dňovej lehote prípadné dodatočné náklady za zvolený spôsob dopravy, t.j. spotrebiteľ znáša rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkanú predávajúcim.
 • 2.4.2. Odoslaním objednaného tovaru sa rozumie jeho odoslanie na adresu uvedenú kupujúcim pri vytvorení objednávky.
 • 2.4.3. V prípade požiadavky kupujúceho o zaslanie tovaru do zahraničia budú k cene objednaného tovaru prirátané náklady na zaslanie/dopravu objednaného tovaru do zahraničia, o ktorých predávajúci vopred upovedomí kupujúceho.
 • 2.4.4. Cena prepravy pri hodnote objednávky 49 € je 3,99 € (prepravná spoločnosť GLS). Pri objednávke nad 49 € je cena prepravy 0 € (prepravná spoločnosť GLS).
 
2.5. Spôsob platby
 
 • 2.5.1. Prevádzkovateľ ponúka na výber z týchto spôsobov platby: platobnou kartou cez internet, bankovým prevodom po dokončení objednávky, na dobierku pri prevzatí tovaru od prepravcu, alebo platobnou kartou.
 • 2.5.2. Pri voľbe platby platobnou kartou cez internet bude kupujúci po dokončení objednávky presmerovaný na platobný server tretej strany, kde vyplní potrebné platobné údaje. Po overení ich platnosti bude objednávka potvrdená a suma vo výške kúpnej ceny bude odpočítaná z účtu kupujúceho.
 • 2.5.3. Pri voľbe platby bankovým prevodom, uhradí kupujúci cenu objednávky pred jej vybavením na bankový účet prevádzkovateľa s uvedením variabilného symbolu, ktorým je číslo objednávky a ktorý kupujúci získa pri dokončení objednávky, pričom tovar bude odoslaný kupujúcemu až po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho V prípade platby za tovar formou bankového prevodu sa považuje kúpna cena za uhradenú dňom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
 • 2.5.4. V prípade platby na dobierku pri prevzatí tovaru od prepravcu, berie kupujúci na vedomie, že k cene objednaného tovaru môžu byť prirátané náklady za vybavenie dobierky, a to podľa aktuálneho cenníka prepravcu.
 • 2.5.5. Ceny ponúkaného tovaru a služieb sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), pokiaľ nie je pri cene vyslovene uvedené, že cena je uvedená bez DPH.
 
2.6. Práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenia kúpnej zmluvy
 
 • 2.6.1. Prevádzkovateľ je povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar za dohodnutú cenu a kupujúci je povinný tovar prevziať a kúpnu cenu vrátane nákladov na zvolený spôsob prepravy tovaru uhradiť.
 • 2.6.2. V prípade porušenia podmienok kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok kupujúcim si prevádzkovateľ vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, pokiaľ zákon neustanovuje inak. Kupujúcemu v takom prípade vzniká povinnosť nahradiť prevádzkovateľovi akúkoľvek a všetku škodu, a to predovšetkým uhradiť prevádzkovateľovi všetky náklady spojené s jeho objednávkou, najmä potom náklady na zaslanie tovaru, pokiaľ ich kupujúci neprevezme.
 • 2.6.3. Kupujúci je povinný pri objednávke tovaru uviesť správne a pravdivé údaje. Údaje nevyhnutné pre uzatvorenie kúpnej zmluvy uvedené kupujúcim sú predávajúcim považované za správne.
 • 2.6.4. Všetky oznámenia predávajúceho akýmkoľvek spôsobom súvisiace s objednávkou, resp. s kúpnou zmluvou, môžu byť kupujúcemu doručené na elektronickú adresu, uvedenú v jeho užívateľskom účte alebo uvedenú kupujúcim v objednávke.
 
2.7. Darčekové poukazy a zľavové kódy
 
 • 2.7.1. Kupujúci môže pri tvorbe objednávky zadať kódy obsiahnuté na zakúpených darčekových poukazoch a zľavové kódy poskytované prevádzkovateľom v súlade s ich pravidlami.
 • 2.7.2. Ak nie je prevádzkovateľom výslovne uvedené inak, darčekové poukazy ani zľavové kódy:
  • o nie je možné uplatňovať opakovane;
  • o nie je možné vzájomne kombinovať.
 • 2.7.3. Zľavové kódy navyše nie je možné uplatňovať na tovar vo výpredaji, alebo tovar, pri ktorom bolo uplatnené dorovnanie ceny (tzv. „Dorovnanie najnižšej ceny“), ibaže prevádzkovateľ výslovne uvedie inak.
 • 2.7.4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy z akýchkoľvek dôvodov alebo akéhokoľvek iného dôvodného vrátenia tovaru kupujúcim predávajúcemu zakúpeného na základe zľavového kódu, má kupujúci nárok na vrátenie sumy/platby, ktorú predávajúci od spotrebiteľa skutočne prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.
 • 2.7.5. Pokiaľ má darčekový poukaz alebo zľavový kód obmedzenú dobu platnosti, kupujúci je oprávnený darčekový poukaz alebo zľavový kód použiť iba pred jej uplynutím. Predávajúci neposkytuje peniaze, ani žiadny iný spôsob kompenzácie za nevyužitú hodnotu darčekového poukazu alebo zľavového kódu.
 • 2.7.6. Darčekový poukaz ani zľavový kód nemožno vymeniť za peniaze. V prípade, že kupujúci odoberie tovar za nižšiu cenu ako je hodnota darčekového poukazu alebo zľavového kódu, nemá nárok na doplatenie hodnoty darčekového poukazu alebo zľavového kódu ani na nový darčekový poukaz alebo zľavový kód na zvyšok hodnoty pôvodného uplatneného darčekového poukazu alebo zľavového kódu.
 • 2.7.7. V prípade, že darčekový poukaz alebo zľavový kód bude uplatnený v rozpore s pravidlami prevádzkovateľa pre použitie predmetných darčekových poukazov a zľavových kódov, má prevádzkovateľ právo takto uplatnený darčekový poukaz alebo zľavový kód odmietnuť a od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť.
 
2.8. Dorovnanie najnižšej ceny na slovenskom trhu
 
 • 2.8.1. Kupujúci má po splnení podmienok uvedených na internetovej stránke: http://www.emozzione.sk/dorovnanie-ceny nárok na dorovnanie ceny za tovar spôsobom uvedeným na predmetnej internetovej stránke (napr. poskytnutím zľavového voucheru, prípadne zľavu z ceny tovaru). Jedná sa najmä o nasledovné podmienky:
  i. Dorovnanie najnižšej ceny sa nevzťahuje na výpredaje alebo inak zľavnený tovar a platí výhradne pre verejne sprístupnené ceny konkurenčných e-shopov, t.j. žiadne klubové zľavy ani špeciálne ponuky individuálne určené sa nezapočítavajú.
  ii. V súlade s platnou právnou úpravou nesmie byť tovar predávaný pod jeho nadobúdaciu cenu.
  iii. Cenové ponuky musia byť v dobe porovnania platné a dostupné skladom (obe podmienky musia byť splnené súčasne). V prípade, že má kupujúci záujem využiť Dorovnanie najnižšej ceny spätne, musí preukázať ceny, ktoré platili v deň nákupu.
  iv. Na zahraničné e-shopy (a tie, ktoré majú sídlo mimo SR) sa Dorovnanie najnižšej ceny nevzťahuje. Vzťahuje sa výlučne na e-shopy prevádzkujúce svoje obchody v SR v súlade so zákonom a poskytujúce záruky a služby, t.j. v žiadnom prípade na ceny príležitostných predajcov alebo súkromných osôb, ktoré daný tovar príležitostne predávajú.
  v. Porovnávaný tovar musí byť rovnaký – vrátane výrobcu, kolekcie materiálu, veľkosti, farby a ďalších parametrov a doba jeho dodania zákazníkovi musí byť porovnateľná.
  vi. Cena porovnávaného tovaru musí byť uvedená v mene euro vrátane všetkých poplatkov.
  vii. Dorovnanie najnižšej ceny neplatí v prípadoch nekalých obchodných praktík (špekulatívny nákup a následný predaj).
  viii. Predávajúci si vyhradzuje právo obmedzenia predaja na obvyklé množstvo typické pre jeho zákazníkov.4

 

3. DODANIE TOVARU
 
3.1. Dodacia doba
 
 • 3.1.1 Prevádzkovateľ sa, pri zohľadnení podmienok uvedených nižšie, zaväzuje odoslať kupujúcemu tovar v najbližšom možnom termíne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy. V prípade platby platobnou kartou na internete prostredníctvom platobnej brány, bankovým prevodom po dokončení objednávky, prevádzkovateľ odošle tovar až po pripísaní platby na jeho bankový účet.
 • 3.1.2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody spôsobené omeškaním zaslania alebo doručenia tovaru z dôvodu, ktorý nespočíva na strane predávajúceho.
 
3.2. Preprava, doručenie a prevzatie tovaru
 
 • 3.2.1. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo k zakúpenému tovaru jeho prevzatím. Podnikateľ berie na vedomie, že vlastnícke právo k tovaru nadobúda až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za objednaný tovar. Okamihom prevzatia tovaru taktiež na kupujúceho prechádza nebezpečenstvo škody na tovare.
 • 3.2.2. Súčasťou dodávky tovaru je elektronický doklad o kúpe, v ktorom je uvedený dátum predaja, označenie výrobku (názov a množstvo výrobku), kúpna cena (s uvedením ceny jednotlivého výrobku a celková cena, ktorú spotrebiteľ zaplatil) a údaje o predávajúcom (obchodné meno a sídlo predávajúceho). Predávajúci zašle kupujúcemu daňový doklad v elektronickej podobe.
 • 3.2.3. Predávajúci odporúča kupujúcemu, aby pri prevzatí tovaru od prepravcu skontroloval neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb to bezodkladne oznámil prepravcovi, a zároveň informoval predávajúceho. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky sa odporúča kupujúcemu zásielku od prepravcu neprevziať a vyplniť záznam o poškodení zásielky. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci tovar bol neporušený a nepoškodený.
 • 3.2.4. Reklamáciu mechanického poškodenia tovaru, nezodpovedajúceho tovaru a pod., ktoré neboli zjavné pri prevzatí zásielky s tovarom od prepravcu je kupujúci povinný uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu.
 • 3.2.5. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručiť opakovane alebo iným spôsobom než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručením tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 • 3.2.6. Prevádzkovateľ má nárok na zaplatenie nákladov spojených s dopravou tovaru vo výške podľa aktuálneho cenníka prepravcu vykonávajúceho zvolený spôsob dopravy tovaru, pričom výška nákladov spojených s prepravou je uvedená pri možnostiach dopravy v internetovom obchode predávajúceho.

 

4. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
 
4.1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim
 
 • 4.1.1. Právo na odstúpenie od zmluvy podľa tohto článku obchodných podmienok má iba kupujúci – spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá je zároveň kupujúcim a pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 • 4.1.2. Pokiaľ je kúpna zmluva uzatvorená na diaľku prostredníctvom internetového obchodu a zároveň ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy vrátane formulára na odstúpenie od zmluvy (v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku) a za súčasného splnenia zákonom vyžadovaných skutočností, má spotrebiteľ podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku právo bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru (ďalej len „zákonná lehota na odstúpenie od zmluvy“).
 • 4.1.3. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
  tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný;
  dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu;
  tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 • 4.1.4. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 • 4.1.5. Ak spotrebiteľ (i) v zákonnej 14 dňovej lehote na odstúpenie od zmluvy oznámi prevádzkovateľovi, že od zmluvy odstupuje (t.j. začínajúc 15. dňom odo dňa prevzatia tovaru) oznámi prevádzkovateľovi v súlade s platnými právnymi predpismi, ako aj v súlade s týmito obchodnými podmienkami, že od zmluvy odstupuje, a zároveň tovar v lehote najneskôr do 14– tich dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zašle tovar späť. Pre odstúpenie od zmluvy môže spotrebiteľ využiť aj doklad o kúpe, ktorý obdržal spolu so zakúpeným tovarom (elektronická faktúra zaslaná emailom) a zaslať ho emailom na info@emozzione.sk spolu s číslom účtu pre vrátenie peňazí.
 • 4.1.6. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy v zákonnej 14 dňovej lehote, zodpovedá spotrebiteľ za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.
 • 4.1.7. Spotrebiteľ berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
  a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
  b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;
  c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;
  d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
  e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
  f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
  g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť;
  h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal;
  i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil;
  j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;
  k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote;
  l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 
4.2. Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy zo strany spotrebiteľa
 
 • 4.2.1. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa predchádzajúcich odsekov týchto obchodných podmienok u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej tiež ako „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu odovzdal predávajúci buď spolu s tovarom alebo zaslal e-mailom.
 • 4.2.2. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o dostúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 4.1. týchto obchodných podmienok. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší, pričom sa ruší od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil.
 • 4.2.3. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy v zákonnej lehote 14 dní od prevzatia tovaru, je povinný do 14 dní zaslať tovar späť. Tovar je potrebné zasielať na adresu predávajúceho, a to na EMOZZIONE.SK, Cesta na Vlkolínec 902/10, 034 01 Ružomberok. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
 • 4.2.4. Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy oprávnene, prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, vrátiť všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšie ponúkanému spôsobu dodania tovaru, a to rovnakým spôsobom, ako použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Predávajúci vráti spotrebiteľovi prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom, pokiaľ s tým spotrebiteľ súhlasil, a pokiaľ mu tým nevzniknú ďalšie náklady.
 • 4.2.5. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 • 4.2.6. Spotrebiteľ berie na vedomie, že náklady na dodanie tovaru mu budú vrátené iba v prípade odstúpenia od zmluvy v celom rozsahu.
 • 4.2.7. Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, prevádzkovateľ nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky/platby spotrebiteľovi predtým, ako mu spotrebiteľ tovar nedoručí, alebo kým spotrebiteľ nepreukáže, že tovar prevádzkovateľovi odoslal späť.
 • 4.2.8. Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy oprávnene, môže sa spotrebiteľ dohodnúť s predávajúcim, že mu budú vrátené náklady na dodanie objednaného tovaru formou/spôsobom tzv. „spätnej zásielky“, t.j. spôsobom preplatenia nákladov na vrátenie tovaru späť predávajúcemu. V prípade, že spotrebiteľ vracia tovar z jednej objednávky vo viacerých zásielkach, má nárok na využitie jedného štítku.
 • 4.2.9. Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
 • 4.2.10. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
 • 4.2.11. Pokiaľ spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy neoprávnene a/alebo v rozpore s platnou právnou úpravou, a aj napriek tomu odošle tovar prevádzkovateľovi, nebude tovar prijatý, prípadne bude zo strany predávajúceho uskladnený v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonník.
 • 4.2.12. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je uzavretá darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim s rozväzovacou podmienkou, a ak príde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, darovacia zmluva v súvislosti s darčekom stráca účinnosť a kupujúci je povinný tovar s poskytnutým darčekom predávajúcemu vrátiť.
 • 4.2.13. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, nemá v súlade s ustanovením § 8 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku nárok na vrátenie ceny za doplnkovú službu, ak je predmetom doplnkovej zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu tejto služby (a to predovšetkým ceny za službu dobierky).
 
4.3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy prevádzkovateľom
 
 • 4.3.1. Prevádzkovateľ dbá na dobrú orientáciu v oblasti trhu s predávaným tovarom, napriek tomu môže výnimočne nastať situácia, keď nebude schopný objednaný tovar dodať za dohodnutých podmienok v kúpnej zmluve, resp. ho nebude môcť z dôvodov nie na jeho strane dodať vôbec. Prevádzkovateľ si preto vyhradzuje právo v takých prípadoch odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej s kupujúcim, ktorý je podnikateľ a kupujúci podnikateľ s takýmto výnimočným prípadom súhlasí.
 • 4.3.2. Prevádzkovateľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej s kupujúcim, ktorý je podnikateľom tiež vtedy, ak dodávateľa objednaného tovaru predávajúcemu výrazne zmenil ceny, ak nastali výrazné zmeny cien prepravy tovaru, alebo ak zistí prevádzkovateľ, že tovar bol omylom ponúkaný za chybnú cenu, a kupujúci neakceptoval príslušnú zmenu kúpnej zmluvy, tzv. zvýšenie ceny tovaru, či zvýšenie nákladov na prepravu.
 • 4.3.3. Kupujúci, ktorý je podnikateľom berie na vedomie, že predávajúci nemá povinnosť s kupujúcim, ktorý je podnikateľom uzavrieť kúpnu zmluvu. Kupujúci ďalej berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej s kupujúcim, ktorý nie je podnikateľom, ktorý v niektorom z predchádzajúcich vzťahov týkajúcich sa záväzkov s predávajúcim porušil svoju povinnosť podstatným spôsobom. Porušenie predchádzajúceho záväzkového vzťahu podstatným spôsobom sa považuje pre účely odstúpenia od zmluvy za konanie podľa § 345 Obchodného zákonníka.
 • 4.3.4. Pokiaľ prevádzkovateľ odstúpi od kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho na elektronickú adresu uvedenú kupujúcim pri vytvorení objednávky. Ďalej je povinný vrátiť kupujúcemu plnú kúpnu cenu tovaru, pokiaľ už bola uhradená, prípadne zníženú v súlade s týmito obchodnými podmienkami a príslušnými právnymi predpismi

 

5. ZÁRUČNÉ PODMIENKY A REKLAMÁCIE

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi.
 
 
6. MOŽNOSŤ ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPOROV
 
 • 6.1. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej tiež ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“), ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu.
 • 6.2. Stranami sporu sú spotrebiteľ, ktorý podal návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, a predávajúci, proti ktorému návrh smeruje.
 • 6.3. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je orgán alternatívneho riešenia sporov a oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov). Orgánmi alternatívneho riešenia sporov sú:
  a) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví;
  b) Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb;
  c) Slovenská obchodná inšpekcia;
  d) Bankový ombudsman Slovenskej bankovej asociácie;
  e) OMBUDSPOT, združenie na ochranu práv spotrebiteľov;
  f) Slovenská asociácia poisťovní.
 • 6.4. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, a to e-mailom na adrese: info@emozzione.sk alebo poštou na adrese: Cesta na Vlkolínec 902/10, 034 01 Ružomberok.
 • 6.5. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej tiež ako „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúceho odseku odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, a to spôsobom a za podmienok bližšie špecifikovaných v Zákone o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
 • 6.6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže odmietnuť návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu okrem iného aj z dôvodu:
  a) ak spotrebiteľ podá návrh po uplynutí jedného roka odo dňa
  1. doručenia zamietavej odpovede predávajúceho na žiadosť spotrebiteľa o nápravu alebo
  2. márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy spotrebiteľ odoslal predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú predávajúci neodpovedal;
  b) sa spotrebiteľ pred podaním návrhu preukázateľne nepokúsil vyriešiť spor komunikáciou s predávajúcim;
  c) vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
  sa vecou, ktorej sa návrh týka, už predtým zaoberal a spotrebiteľ bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a alternatívne riešenie sporu by vzhľadom na všetky okolnosti bolo zjavne neúčelné;
  e) je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia.
 • 6.7 Subjekt alternatívneho riešenia sporov je pri alternatívnom riešení sporu povinný postupovať nezávisle, nestranne, s náležitou odbornou starostlivosťou, s cieľom urovnania sporu a prihliadať pritom na ochranu práv a oprávnených záujmov strán sporu. Ak je po dôkladnom zhodnotení všetkých zistených skutočností a vyjadrení strán sporu zrejmé, že strany sporu majú záujem o zmierlivé vyriešenie sporu, subjekt alternatívneho riešenia sporov vypracuje návrh dohody o vyriešení sporu.
 • 6.8. Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody podľa predchádzajúceho odseku a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že predávajúci porušil práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska.
 • 6.9. Alternatívne riešenie sporu sa končí dňom (a) uzavretia dohody o vyriešení sporu; (b) vydania odôvodneného stanoviska; (c) odloženia návrhu; (d) úmrtia alebo vyhlásenia za mŕtveho v prípade strany sporu, ktorá je fyzickou osobou; (e) zániku bez právneho nástupcu v prípade strany sporu, ktorá je právnickou osobou; alebo (f) vyčiarknutia oprávnenej právnickej osoby zo zoznamu.

 

7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 7.1. Úvodné ustanovenia
 
 1. Pre potreby týchto Zásad sa rozumie:
 • Internetový obchod na adrese https://www.emozzione.sk (ďalej len „internetový obchod“) je prevádzkovaný spoločnosťou spoločnosťou Peter Záhora – Emozzione, so sídlom Cesta na Vlkolínec 902/10, 034 01 Ružomberok, IČO: 41903919, DIČ: 1044519707 (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „predávajúci“), bankové spojenie: Tatrabanka, a.s., IBAN: SK79 1100 0000 0026 2670 7963, číslo účtu: 2626707963/1100. Ďalšie údaje na predávajúceho dôležité pre kontakt spotrebiteľa s predávajúcim sú nasledovné: e-mail: info@emozzione.sk , tel. č.: +421 905 666 020
 • Osobnými údajmi meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, doručovacia adresa, IP adresa, cookies, informácie o dosiahnutí veku 16 rokov.
 1. Prevádzkovateľ internetového obchodu ako správca Osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania Osobných údajov, vrátane rozsahu práv Účastníka (ako je tento definovaný nižšie) súvisiacich so spracovaním jeho Osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi:
 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "Nariadenie")
 1. Účastník je fyzickou osobou, ktorá nakupuje od Prevádzkovateľa tovar a služby.
 • v rozsahu v akom boli poskytnuté v súvislosti s objednávkou produktov a /alebo služieb Prevádzkovateľa, resp. v rámci rokovaní o uzavretí zmluvy s Prevádzkovateľom, ako aj v súvislosti s uzatvorenou zmluvou
 • za účelom / účelmi uvedenými nižšie v čl. II.

 

7.2. Účely a doby spracovania Osobných údajov
 
 1. Prevádzkovateľ spracováva Osobné údaje pre nasledujúce účely:

 

a. Plnenie zmluvy, prípadne iného záväzku, a poskytovanie služieb:
 1. osobné údaje budú spracované po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom, a to za účelom uzavretia zmluvy, ako aj počas trvania zmluvného vzťahu;
 2. zasielanie dotazníkov spokojnosti: zasielanie dotazníkov spokojnosti za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb zákazníkom v nadväznosti na vytvorenú objednávku.  
 3. marketingové akcie: na účely splnenia marketingovej akcie, vyhodnotenie, ukončenie, doručenie prípadnej výhry, atď. Doba spracovania: po dobu marketingovej akcie.

 

b. Dodržanie právneho záväzku (najmä účtovného, daňového a archivačného, poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdom, a pod.):
 1. daňový doklad bude uchovaný 10 rokov od ukončenia zmluvy: Za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 Zb., o účtovníctve v znení neskorších predpisov budú Osobné údaje ďalej spracované a uchované po dobu 10 rokov od roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom;
 2. plnenie povinností v súvislosti s uplatnením práv z chybného plnenia, poskytnutia súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdu: Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať základné osobné, identifikačné a kontaktné údaje zákazníka, údaje o tovare a údaje z komunikácie medzi zákazníkom po dobu 4 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar.

 

c. Oprávnené záujmy Prevádzkovateľa, ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa:
 1. účinná obhajoba v prípade sporu. Doba spracovania sa tu stanovuje na 4 roky od uplynutia záručnej doby na tovar a predlžuje sa o dobu, po ktorú je spor vedený;
 2. oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je ďalej zasielanie obchodných oznámení (plošných ponúk a individuálnych ponúk) v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a v súlade s bodom 47 Nariadenia, ak Prevádzkovateľ získal podrobnosti elektronického kontaktu v súvislosti s predajom tovaru a služieb Účastníkovi.

 

d. Marketingové a obchodné ponuky služieb Prevádzkovateľa:
 1. plošné zasielanie obchodných ponúk produktov a služieb: zasielanie všeobecných reklamných oznámení bez zacielenia na konkrétnu skupinu adresátov. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky;
 2. individuálna ponuka: zasielanie reklamných oznámení po zhodnotení niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k fyzickej osobe. Prevádzkovateľ nevykonáva profilovanie v súlade s čl. 22 Nariadenia, keďže nejde o automatizované spracovávanie, ale ručnú tvorbu individuálnych ponúk. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky;
 3. Zasielanie dotazníkov Heureka - overené zákazníkmi: zasielanie dotazníkov Heureka za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb zákazníkom. Prevádzkovateľ v rámci hodnotenia spokojnosti a iných prieskumov prenáša osobné údaje v rozsahu a e-mailová adresa tretej strane - ďalšiemu správcovi - spoločnosti Heureka Shopping s.r.o. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky. (Tu je nutný výslovný súhlas Účastníka);
 4. cookies: krátke textové súbory generované webovým serverom a ukladané v počítači prostredníctvom prehliadača. Rozlišujú sa dva typy. V prvom rade sú to cookies potrebné na zabezpečenie fungovania a analýzu webu (uskutočnenie prenosu elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete, s použitím týchto cookies nemožno vysloviť nesúhlas). Ďalej ide o cookies, ktoré hodnotia niektoré osobné aspekty vzťahujúce sa ku konkrétnej fyzickej osobe. S použitím druhého typu cookies musí Účastník vysloviť súhlas. Doba spracovania je v tomto prípade 3 roky.
 
7.3. Ochrana osobných údajov a informácie o spracovaní
 
 1. Pokiaľ Účastník neposkytne svoje Osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s Prevádzkovateľom a / alebo mu poskytnúť služby z nej vyplývajúce. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby či produktu Prevádzkovateľa.
 2. Po uplynutí lehôt uvedených v článku 7.2. Prevádzkovateľ Osobné údaje vymaže alebo anonymizuje.
 3. Účastník je povinný Prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné Osobné údaje. Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov je zodpovedný Účastník. Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť.
 4. Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu.
 5. Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať osobné údaje Účastníka tretím osobám, a to za nasledujúcimi účelmi: dokončenie objednávkového procesu, doručenie tovaru (GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., so sídlom: Lieskovská cesta 13, SK-96221 Lieskovec, IČO: 36624942, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, Oddiel Sro, vložka č. 9084/S), zasielanie obchodných oznámení, hodnotenie spokojnosti zákazníka, poskytovanie spotrebiteľského úveru, služby zákazníckej podpory, poskytovanie poistných produktov, vybavovanie reklamácií, registrácia nového zákazníka.
 6. Osobné údaje sú a budú spracované v elektronickej podobe neautomatizovaným spôsobom.

 

7.4. Práva Účastníka súvisiace so spracovaním
 1. Práva Účastníka v súvislosti s ochranou osobných údajov:

 

 1. požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho Osobným údajom;
 2. na opravu poskytnutých Osobných údajov;
 3. na vymazanie poskytnutých Osobných údajov;
 4. na obmedzenie spracovania Osobných údajov;
 5. podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov;
 6. právo na prenos osobných údajov na iného správcu;
 7. právo namietať proti spracovaniu osobných údajov;
 8. právo na odvolanie súhlasu.

 

 1. Účastník môže svoje práva podľa ods. 1 tohto článku uplatniť prostredníctvom žiadosti na adrese peter@emozzione.sk

 

 1. Práva podľa ods. 1 tohto článku písm. c) a d) nie je možné uplatniť v rozsahu a na účely uvedené v čl. 7.2. ods. 1 písm. a), b) a c) s výnimkou bodu ii) písm. c) čl. II, kedy je možné uplatnenie všetkých práv uvedených v ods. 1.

 

 1. V prípade, že by sa Účastník domnieval, že Prevádzkovateľ vykonáva spracovanie jeho Osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú Osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
 1. požiadať Prevádzkovateľa o vysvetlenie, a to e-mailom na adresu peter@emozzione.sk
 2. namietať proti spracovaniu a požadovať e-mailom zaslaným na adresu peter@emozzione.sk  aby Prevádzkovateľ zabezpečil odstránenie takto vzniknutého stavu (napr. blokovaním, vykonaním opravy, doplnením alebo likvidáciou Osobných údajov). Prevádzkovateľ o námietke bezodkladne rozhodne a informuje Účastníka. Ak nevyhovie Prevádzkovateľ námietke, má Účastník právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie Účastníka obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

 

 1. Ak uplatní Účastník právo podľa tohto článku, je Prevádzkovateľ povinný odpovedať do 30 dní od prijatia žiadosti Prevádzkovateľom.

 

 1. Prijatie žiadosti o uplatnení práva z článku 7.4., Bodu 1 a) a f) je možné iba prostredníctvom dátovej správy alebo listom s úradne overeným podpisom na adresu sídla spoločnosti. Súčasťou žiadosti je potrebné uviesť e-mailovú adresu, na ktorú bude potom zaslaný overovací e-mail na potvrdenie totožnosti žiadateľa.

 

 1. Pokiaľ Účastník uplatní niektoré z práv z článku 7.4., Odsek 1, má Prevádzkovateľ právo žiadať preukázanie totožnosti Účastníka. Žiadosť o prístup k osobným údajom tak musí byť zaslaná z e-mailovej adresy žiadateľa. Ak bude žiadosť podaná inou formou, či z inej e-mailovej adresy, má Prevádzkovateľ právo požadovať dodatočné overenie formou odpovede na overovací e-mail. V prípade, keď žiadateľ nepreukáže svoju totožnosť do 14 dní od zaslania verifikačného e-mailu, nebude jeho žiadosť na uplatnenie práv z článku 7.4., Odsek 1 prijatá.

 

 1. Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade opakovanej a neopodstatnenej žiadosti o poskytnutie fyzickej kópie spracúvaných Osobných údajov účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady s tým spojené.

 

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • 8.1. Jazykom komunikácie medzi prevádzkovateľom a kupujúcim a jazykom kúpnej zmluvy je slovenský jazyk. Uzatvorené kúpne zmluvy sú archivované prevádzkovateľom v elektronickej podobe a nie sú prístupné iným osobám.
 • 8.2. V prípade, že by niektoré ustanovenia týchto obchodných podmienok boli z akýchkoľvek dôvodov neplatné alebo neúčinné, nevyvoláva táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí obchodných podmienok alebo kúpnej zmluvy.
 • 8.3. Znenie týchto obchodných podmienok môže prevádzkovateľ meniť a dopĺňať. Zmenené obchodné podmienky sú účinné dňom ich zverejnenia. Práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vzniknuté pred dňom nadobudnutia účinnosti nového znenia obchodných podmienok nie sú zmenou dotknuté.
 • 8.4. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, tak zmluvné strany si dojednávajú, že vzťah založený kúpnou zmluvou ako aj všetky prípadne spory z neho vyplývajúce sa riadia právom Slovenskej republiky.
 • 8.5. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu zabezpečuje v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Orgánom dozoru na ochranu kupujúceho ako spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1 , odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi
 • 8.6. Zmluvné strany sa dohodli, že na prejednanie akýchkoľvek sporov medzi prevádzkovateľom a kupujúcim je daná právomoc súdom Slovenskej republiky. Prípadné spory medzi prevádzkovateľom a spotrebiteľom je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporoch online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č.2006/2004 a smernica 2009/22/ES (ďalej len „nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online“) , ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=SK.Prevádzkovateľ odporúča kupujúcemu najskôr využiť elektronickú adresu info@emozzione.sk pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpenék mimosúdnemu resp. súdnemu riešeniu sporu.

 

V Ružomberoku dňa 9.3.2018
Emozzione.sk